วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ไอดอล

                                                             น่ารักมาก
                                                        ชอบถ่ายรูปค่ะ
วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประวัติส่วนตัว

               ประวัติส่วนตัว
ชื่อ   นางสาว รินดา  แถมวงษ์
ค.บ.2 สังคมศึกษา    รหัสนักศึกษา  534110094
คณะมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ภูมิลำเนา  จังหวัดอุบลราชธานี